કેનેડાના નાગરિક સાથે લગ્ન કર્યા પછી કેનેડાના PR મેળવવામાં કેટલો સમય લાગે?

તમે કેનેડિયન નાગરિક સાથે લગ્ન કરો અને તે વ્યક્તિ સ્પાઉઝલ સ્પોન્સરશિપ (Spousal Sponsorship) માટે અરજી કરે ત્યાર પછી તમને કેનેડાના PR મળે છે. કેનેડાના કાયદા પ્રમાણે કેનેડાના PR માટે જીવનસાથીને સ્પોન્સર કરતા અગાઉ બંને વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછા બે વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હોય તે જરૂરી છે. એક વખત આ નિયમનું પાલન થાય અને તેની અરજી IRCCને સોંપવામાં આવે ત્યાર બાદ તેને પ્રોસેસ થતા 45 દિવસ લાગતા હોય છે. તમે અરજીના ડોક્યુમેન્ટેશનમાં નાનકડી ભૂલ કરશો તો પણ ઘણો વધારે સમય લાગી શકે છે. તેથી લીગલ સર્વિસ લઈને પછી જ અરજી કરવી.


કેનેડાના નાગરિક સાથે લગ્ન કરવાથી શું ફાયદો થાય?


કેનેડાના નાગરિક સાથે મેરેજ કરવાથી એકમાત્ર મોટો ફાયદો એ છે કે તમે સ્પાઉઝલ સ્પોન્સરશિપના આધારે ઝડપથી કેનેડાના પીઆર મેળવી શકો છો. તેમાં વ્યક્તિની પ્રોફેશનલ લાયકાત પર ખાસ ભાર મૂકાતો નથી. એટલે કે અરજકર્તા પાસે પૂરતો અનુભવ અથવા ડિગ્રી ન હોય તો પણ કામ થઈ જાય છે.

whatsapp