એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી શું છે?

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી હેઠળ કેનેડામાં ત્રણ પ્રકારના ઈકોનોમિક ઈમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ આવી જાય છે. તેમાં ફેડરલ સ્કીલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામ, ફેડરલ સ્કીલ્ડ ટ્રેડ્સ પ્રોગ્રામ અને કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્વાસ સામેલ છે. કેનેડા તેની કોમ્પ્રિહેન્સિવ રેન્કિંગ સિસ્ટમ (CRS)નો ઉપયોગ કરીને આ પ્રોગ્રામનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તેમાં ઉમેદવારોને તેમની ભાષાકીય ક્ષમતા, એજ્યુકેશન, કામકાજ કરવાનો અનુભવ, વ્યવસાય અને ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને સ્કોર આપવામાં આવેછે. જે લોકો સૌથી વધારે સ્કોર મેળવે છે તેમને કેનેડાના પીઆર માટે અરજી કરવા આમંત્રણ મળતું હોય છે.

ઈમિગ્રેશન લેવલ પ્લાન 2023-25 મુજબ કેનેડામાં 2023ના અંત સુધીમાં ફેડરલ હાઈ સ્કીલ્ડ ઈમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ એટલે કે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી દ્વારા 82,000 જેટલા નવા પીઆરને સ્વીકારવામાં આવશે.

whatsapp